Sztuka dialogu

Holistyczne zarządzanie komunikacją w zespole

Aktualne problemy na rynku pracy wskazują przedsiębiorcom konieczność budowania pozytywnych relacji pracowniczych i rozwiązywania sporów w duchu zrozumienia i szacunku, uwzględniając nie tylko aspekty prawne, ale i dbałość o wizerunek firmy. Najważniejszym elementem każdego przedsiębiorstwa są ludzie. Wewnętrzne relacji i sposoby komunikowania się w istotny sposób wpływają na efektywność funkcjonowania zakładu oraz jego zewnętrzny wizerunek. Poznanie nowych technik oraz umiejętności przez zespół pracowników gwarantuje zwiększenie  skuteczności w realizacji celów firmy/instytucji.

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy stają się problemem dużej liczby przedsiębiorstw i instytucji. Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii, braku inicjatywy i aktywności pracownika. Są głównym źródłem konfliktów i sporów. Szkolenie ma na celu poznanie zjawiska mobbingu w ujęciu procesów i mechanizmów psychologicznych, wskazanie różnic między konfliktem a mobbingiem oraz między mobbingiem a dyskryminacją.

Również tempo i intensywność życia zawodowego, praca w długotrwałym napięciu, stany lękowe, stres a w konsekwencji wypalenie zawodowe, to zjawiska powodujące znaczące skutki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Stanowi to ogromny problem dla każdej organizacji, firmy czy osoby. Właściwa metoda ukierunkowana na rozwój osobisty i doskonalenie pracowników zwiększa odporność, zdolność radzenia sobie z negatywnymi  emocjami i zjawiskami, wdraża w profilaktyczne modele zachowań. Wiedza merytoryczna w tej tematyce wpływa bezpośrednio na efektywność zawodową pracowników, ich kondycję zdrowotną oraz motywację i zaangażowanie.

Nauczeni wieloletnim doświadczeniem wiemy, że kompilacja tych trzech zagadnień sprawdza się w przedsiębiorstwach i instytucjach najlepiej. Z tego powodu stworzyliśmy dla Państwa kurs składający się z trzech modułów poruszających poszczególną tematykę:

 • „Mobbing w miejscu pracy. Skuteczne zarządzanie i przeciwdziałanie”.
 • „Stres zawodowy, zjawisko wypalenia zawodowego – przeciwdziałanie jako fundament rozwoju firmy/instytucji”.
 • Sztuka dialogu - holistyczne zarządzanie komunikacją w zespole dedykowane pracownikom oraz kadrze zarządzającej

Przez narzędzia jakie daje metoda Neo Sea odpowiedzialnie i skutecznie kształtujemy Nowy Wymiar Komunikacji. Niezwykle efektywną formą zarządzania dialogiem jest mediacja oraz skuteczna negocjacja, umiejętność ich wykorzystania podnosi firmę na wyższy poziom funkcjonowania, nadaje jej status firmy otwartej na dialog i porozumienie.

Adresaci:  kadra zarządzająca , managerowie, pracownicy HR, pracownicy w sektorze prywatnym i publicznym

Cele: kurs zapoznaje uczestników z narzędziami jakie daje filozofia Neo Sea, nowoczesnymi technikami  zarządzania dialogiem. Uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności, dzięki którym mają wpływ na tworzenie korzystnego klimatu w firmie/instytucji oraz potrafią kreatywnie rozwiązywać zaistniałe spory.  Kurs uwydatnia korzyści płynące ze stosowania technik mediacyjnych w budowaniu strategii negocjacji, komunikacji i modelu zarządzania firmą. Uczestnicy nabywają wiedzę z podstawowych zagadnień dotyczących mobbingu; poznają metody i narzędzi w odróżnianiu mobbingu od innych patologicznych sytuacji występujących w miejscu pracy; nabywają również wiedzę i umiejętności w aspekcie rozpoznawania, eliminowania i przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy; poznają uregulowania prawne zwalczające mobbing w miejscu pracy.

Metody pracy: warsztat, wykład, pogadanka/dyskusja, burza mózgów, metoda przypadków, ćwiczenia grupowe i indywidualne, case study.

Materiały dydaktyczne: materiały edukacyjne.
Korzyści:
kurs zapoznaje uczestników z nowoczesnymi technikami zarządzania i pokazuje korzyści płynące ze stosowania technik mediacyjnych i negocjacyjnych  w budowaniu strategii, komunikacji i modelu zarządzania firmą/instytucją. Daje narzędzia potrzebne nie tylko do wyjścia z konfliktu, ale pokazuje również drogi świadomego kształtowania komunikatu. Narzędzia dają możliwość zapobiegania przyszłym konfliktom i tworzenia komunikacji w jej nowym wymiarze zgodnie z metodą  Neo Sea. Pozostałe korzyści: umiejętność rozróżniania mobbingu i dyskryminacji od innych sytuacji patologicznych w miejscu pracy; uświadomienie konieczności przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji; umiejętności w aspekcie rozpoznawania, eliminowania i przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy; doskonałe relacje międzyludzkie w instytucji. Poprawa efektywności procesów w miejscu pracy; zwiększenie wydajności i zaangażowania kadry kierowniczej oraz poszczególnych działów, co znacząco przekłada się na poprawne działanie instytucji. Poznanie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania i eliminowania stresu zawodowego; poprzez poznanie przyczyn i konsekwencji związanych z występowaniem stresu oraz wypalenia zawodowego, wykształcenie metod diagnozy oraz przeciwdziałania tymże zjawiskom.

Przed kursem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie kursu:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji kursu oraz jego postępów.

Po kursie:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników kursu dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji kursu wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 Cena: 7200 netto zł za osobę.*

W przypadku kursów zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 32 godzin kursu
 • autorskie i profesjonalne przygotowane materiały edukacyjne, konspekty, elementarze dla uczestników.
PROGRAM KURSU (pobierz)

Kadra Zarządzająca/Pracownicy

Aktualne problemy na rynku pracy wskazują przedsiębiorcom konieczność budowania pozytywnych relacji pracowniczych i rozwiązywania sporów w duchu zrozumienia i szacunku, uwzględniając nie tylko aspekty prawne, ale i dbałość o wizerunek firmy. Najważniejszym elementem każdego przedsiębiorstwa są ludzie. Wewnętrzne relacji i sposoby komunikowania się w istotny sposób wpływają na efektywność funkcjonowania zakładu oraz jego zewnętrzny wizerunek. Poznanie nowych technik oraz umiejętności przez zespół pracowników gwarantuje zwiększenie  skuteczności w realizacji celów firmy/instytucji.

Również tempo i intensywność życia zawodowego, praca w długotrwałym napięciu, stany lękowe, stres a w konsekwencji wypalenie zawodowe, to zjawiska powodujące znaczące skutki zdrowotne, ekonomiczne i społeczne. Stanowi to ogromny problem dla każdej organizacji, firmy czy osoby. Właściwa metoda ukierunkowana na rozwój osobisty i doskonalenie pracowników zwiększa odporność, zdolność radzenia sobie z negatywnymi  emocjami i zjawiskami, wdraża w profilaktyczne modele zachowań. Wiedza merytoryczna w tej tematyce wpływa bezpośrednio na efektywność zawodową pracowników, ich kondycję zdrowotną oraz motywację i zaangażowanie.

Przez narzędzia jakie daje metoda Neo Sea odpowiedzialnie i skutecznie kształtujemy Nowy Wymiar Komunikacji. Niezwykle efektywną formą zarządzania dialogiem jest mediacja oraz skuteczna negocjacja, umiejętność ich wykorzystania podnosi firmę na wyższy poziom funkcjonowania, nadaje jej status firmy otwartej na dialog i porozumienie.

Adresaci: kadra zarządzająca/pracownicy w sektorze prywatnym i publicznym.

Cele: zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami zarządzania, ukazanie korzyści płynących ze stosowania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w budowaniu strategii, komunikacji i modelu zarządzania firmą/instytucją.

Metody pracy: warsztat, wykład, pogadanka/dyskusja, burza mózgów, metoda przypadków, ćwiczenia grupowe i indywidualne. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe.

Korzyści: ucząc się innowacyjnych technik zarządzania dialogiem, uczestnicy  szkolenia poznają korzyści płynące ze stosowania technik mediacyjnych i negocjacyjnych w budowaniu komunikacji w firmie/instytucji. Poprzez zmianę schematów postępowania i nowe umiejętności reagowania w sytuacjach spornych, osoby biorące udział w warsztatach nabywają zdolności zapobiegania przyszłym konfliktom i tworzenia komunikacji w nowym jej wymiarze - zgodnie z metodą Neo Sea. Rozwijając potencjał pracowników, tworzymy nowy dynamiczny kierunek działania nowoczesnej firmy.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego  wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

Cena: 3200 zł netto za osobę.*

* W przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej firmy, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 16 godzin szkolenia
 • autorskie i profesjonalne przygotowane materiały szkoleniowe, konspekty, elementarze dla uczestników.
PROGRAM KURSU (pobierz)

Pacjent, rodzina, personel medyczny

Sztuka dialogu w służbie zdrowia - holistyczne zarządzanie komunikacją: pacjent, rodzina, personel medyczny.
Personel medyczny boryka się codziennie z sytuacjami, które wymagają wyjątkowego wyczucia i wrażliwości. Rozmowy z pacjentami, którzy często reagują bardzo emocjonalnie,  są bardzo trudne, ale mają ogromny wpływ na samopoczucie chorych i odpowiednio przeprowadzone dają im potrzebną dozę stabilności i poczucia bezpieczeństwa. Podstawą jest dialog oparty na wzajemnym szacunku i zaufaniu, zrozumieniu cudzych emocji, ale także asertywności pozwalającej stawić czoło codziennym wyzwaniom. Odczuwany przez pacjenta i jego rodzinę lęk, nie może przesłonić budującej i konkretnej rozmowy, ukierunkowanej na proces zdrowienia. Dialog jest w tym przypadku pierwszym krokiem do wyjścia z choroby.

Adresaci: przedstawiciele służby zdrowia

Cele: zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami budowania komunikatu ze szczególnym uwzględnieniem środowiska służby zdrowia i sytuacji pacjenta oraz jego rodziny, ukazanie korzyści płynących ze stosowania technik mediacyjnych w budowaniu komunikacji i modelu zarządzania dialogiem.

Metody pracy: warsztat, wykład, pogadanka/dyskusja, burza mózgów, metoda przypadków, ćwiczenia grupowe i indywidualne.

Materiały dydaktyczne: materiały szkoleniowe.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie.

Przed szkoleniem:

 • analiza potrzeb, czyli badanie kwestionariuszowe stanu wyjściowego  wiedzy
 • wspólne określenie celów i rezultatów.

 

W trakcie szkolenia:

 • stały i kompleksowy monitoring realizacji szkolenia oraz jego postępów.

 

Po szkoleniu:

 • różnorodne metody ewaluacji uczestników szkolenia dopasowane do potrzeb instytucji
 • kompleksowe podsumowanie realizacji szkolenia wraz ze wskazaniem osiągniętych wyników.

 

 Cena: 2400 zł netto za osobę.*

* W przypadku szkoleń zamkniętych dla jednej placówki medycznej, cena ustalana jest indywidualnie.

Cena obejmuje:

 • 8 godzin szkolenia
 • autorskie i profesjonalne przygotowane materiały szkoleniowe, konspekty, elementarze dla uczestników.
PROGRAM SZKOLENIA (pobierz)