Usługi

Obsługa prawna

Zapewniamy profesjonalną oraz kompleksową obsługę prawną osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu kadry prawników  gwarantuje skuteczną ochronę Państwa interesów m.in. z zakresu:

prawa cywilnego:

 • prawo spadkowe, m.in. stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku, odrzucenie spadku, sprawy o zachowek, sprawy dotyczące testamentu
 • ochrona prawa własności, posiadania i użytkowania
 • odszkodowanie, zadośćuczynienie, w tym spory z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
 • prawo zobowiązań, m.in. dot. umów sprzedaży, najmu, zlecenia, dzierżawy, darowizny
 • sprawy dotyczące nieruchomości
 • prawo rzeczowe, dotyczące własności, współwłasności, użytkowania,  służebności, zastawu, posiadania
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy dotyczące wpisu w księdze wieczystej
 • egzekucja należności.

prawa gospodarczego:

 • zakładanie i rejestracja spółek
 • obsługa prawna przedsiębiorców
 • umowy handlowe i gospodarcze w zakresie działania przedsiębiorstwa
 • doradztwo prawno-gospodarcze
 • postępowania rejestrowe
 • przygotowywanie statutów, uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych
 • prawo ochrony konkurencji
 • umowy franchisingowe
 • obsługa prawna procesów odszkodowawczych
 • reprezentacja przed sądami i urzędami we wszystkich instancjach i etapach postępowania, także w trakcie postępowania egzekucyjnego.

prawa rodzinnego:

 • rozwód, separacja
 • podział majątku małżonków
 • alimenty
 • władza rodzicielska
 • kontakty z dziećmi
 • ubezwłasnowolnienie
 • opieka, kuratela

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowanie za bezskuteczne lub niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
 • sprawy dotyczące wynagrodzenia za pracę
 • dyskryminacja oraz mobbing
 • wypadki przy pracy
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, macierzyńskich i chorobowych.

prawa karnego

 

Dla kogo ?

Porady prawne oraz obsługa prawna  prowadzone są zarówno dla osób prawnych, jak i dla przedsiębiorstw, organizacji, instytucji, szkół i szpitali.

Co zrobić, aby skorzystać z porady prawnej?

 1. Skontaktuj się z Instytutem Mediatio - infolinia (tel.: 721 780 000 ) i przedstaw swój problem prawny.
 2. Sekretarz Instytutu odpowie na Twoje pytania i wątpliwości oraz określi wstępnie kierunek rozwiązań danej sprawy. Przekaże również informację o kosztach, warunkach i terminie obsługi prawnej.

 

Pamiętaj! Podczas pierwszej rozmowy nie analizujemy sprawy merytorycznie - zrobi to prawnik, który otrzyma sprawę do obsługi prawnej.

Nasz zespół:

Zespół tworzą czynni zawodowo prawnicy o różnych specjalizacjach, z wieloletnim doświadczeniem.

Cennik: Opłata za usługę prawną trwającą do 1h wynosi 250 zł netto – w przypadku osób fizycznych oraz 580 zł netto w przypadku firm bądź instytucji.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)
Wybierz usługę

Obsługa mediacyjna

Proponujemy Państwu nowy model rozwiązywania spraw, oparty na mediacjach sądowych i pozasądowych m.in. w zakresie mediacji cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz pracowniczych.

Dla kogo ?

Mediacje prowadzone są zarówno dla osób prawnych, jak i dla przedsiębiorstw, organizacji oraz instytucji, szkół, szpitali.

Proces postępowania mediacyjnego:

 • wszczęcie mediacji - złożenie wniosku, wyrażenie zgody na mediacje przez drugą stronę wyznaczenie terminu oraz mediatora
 • sesje wspólne lub indywidualne przy udziale mediatora
 • przygotowanie ugody mediacyjnej
 • sesja końcowa – podpisanie ugody.

Czas prowadzenia mediacji to maksymalnie kilka tygodni. Rekomenduje się, aby postępowanie mediacyjne zawierało ok. 5 sesji mediacyjnych wspólnych i indywidualnych), jednak w szczególnych przypadkach ilość ta może ulec zmianie.

Co zrobić, aby skorzystać z mediacji?

 1. Skontaktuj się z Kancelarii Mediatio - infolinia (tel.: 721 780 000 ) i przedstaw sporną sytuację.
 2. Sekretarz Kancelarii odpowie na Twoje pytania i wątpliwości, określi wstępnie kierunek rozwiązań danej sprawy. Przekaże również informację o kosztach, warunkach i zasadach obowiązujących podczas mediacji.

Pamiętaj! Podczas pierwszej rozmowy nie analizujemy sprawy merytorycznie -  zrobi to mediator, który otrzyma sprawę do mediacji po wyrażeniu zgód na mediację przez obie strony.

 1. Jeśli zdecydujesz się na mediację, Twoja sprawa zostanie skierowana do odpowiedniego mediatora, który skontaktuje się z Tobą oraz drugą stroną konfliktu w celu ustalenia terminu pierwszego spotkania mediacyjnego, dogodnego dla obu stron.
 2. Po uzyskaniu zgody na mediację od drugiej strony, spotykamy się w Kancelarii Mediatio i rozpoczynamy sesje mediacyjne, budując rozwiązania najlepsze dla obu stron.

Nasz zespół:

Zespół mediatorów tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie – prawnicy, psychologowie i inni specjaliści, łączący dogłębną wiedzę z pasją budowania pozytywnego dialogu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)REGULAMIN POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJICENNIK USŁUG MEDIACYJNYCH
Wybierz usługę

Mentoring

Wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego działając w biznesie nie osiągają tak dobrych rezultatów, jak inni w tej samej branży i to mimo tego, że zdobyły spore doświadczenie, przebyły szereg fachowych szkoleń i kursów. Odpowiedzią na te pytania i sposobem na przełamanie impasu może być mentoring.

Mentor pełni rolę przewodnika, dzielącego się ze swoim Mentee doświadczeniem życiowym i zawodowym, posiadającym wysoką wiedzę i umiejętności w danym obszarze działania. Jest „głosem z zewnątrz”, dzięki czemu przedstawia zupełnie nowy punkt widzenia, wolny od zastałych schematów myślowych i ograniczeń. Analizując potrzeby ustala on na jakim etapie jest firma i jakimi, często nieuświadomionymi,  zasobami  dysponuje. Kolejnym etapem jest poszukiwanie rozwiązań i wyznaczanie narzędzi zmian, praca wymagająca wyjątkowego zaangażowania zarówno Mentora, jak i jego Mentee. Dialog oparty jest na otwartości, głębokim zaufaniu i poufności, które stanowią podstawę mentoringu.
Co to jest mentoring? 

Mentoring jest procesem uczenia się opierającym się na partnerskiej relacji, służącej odkrywaniu i rozwijaniu potencjału, poznawaniu siebie i swoich możliwości. Jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju, stanowi istotny element na drodze biznesowego sukcesu. Stosowany jest także w szkolnictwie, organizacjach pozarządowych, placówkach naukowych i wielu innych aspektach życia społecznego.

Proces mentoringu:

 • Mentoring podstawowy
 • Mentoring wdrożeniowy
 • Mentoring powdrożeniowy

 

Cena jednej sesji mentoringowej: sesja indywidualna – 1750 zł netto

Czas trwania: 60 minut

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)
Wybierz usługę

Audyt i certyfikacja

Jakość świadczonych usług oraz ogólny wizerunek firmy czy instytucji na rynku to elementy bardzo ważne dla potencjalnych klientów. Wychodząc naprzeciw ich stale rosnącym wymaganiom oraz świadomości, dajemy Państwu możliwość uzyskania certyfikatu dla:

 • miejsca przyjaznego mediacji (biznes, instytucja, placówka medyczna, szkoła, kancelaria prawna, sąd)

Zapraszamy do zakładki „Miejsce przyjazne mediacji” – znajdą tam Państwo szczegółowe informacje  dotyczące tego tematu.

 • kancelarii mediacyjnej / mediatora

W pracy mediatora, poza szeroką wiedzą z zakresu mediacji, prawa czy psychologii, istotne jest przestrzeganie zasad mediacji, zagwarantowanie ich stosowania w wymiarze logistycznym, organizacja pracy, poprawnie uporządkowana dokumentacja oraz bezpieczeństwo danych klientów i prowadzonych przez niego spraw.

Z jednej strony, obserwuje się na rynku zapotrzebowanie na usługi mediacyjne spowodowane rosnącą potrzebą wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, a jednoczenie brakuje świadomości o możliwościach stosowania mediacji.

Niedookreślona konkurencja na rynku usług mediacyjnych sprawia, że zapewnienie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług mediacyjnych staje się niezbędnym elementem efektywnego i oczekiwanego funkcjonowania mediatora czy kancelarii mediacyjnej.

Poprzez nasz certyfikat ugruntują i potwierdzą Państwo wysoką jakość prowadzonych przez siebie usług mediacyjnych.

System Jakości Usług Mediacyjnych to:

 • system doskonalenia zawodowego mediatorów
 • wprowadzanie nowych, jakościowych standardów w praktycznej pracy mediatora
 • standaryzacja procesów mediacyjnych i okołomediacyjnych
 • certyfikacja procesu administracyjno-biurowego
 • certyfikacja zawodowa mediatorów.

Korzyści z potwierdzenia wysokiej jakości usług mediacyjnych:

 • pozytywne postrzeganie i docenianie przez klientów i otoczenie (w tym przez sądy)
 • zwiększenie prestiżu wykonywanego zawodu mediatora
 • wzrost wiarygodności mediatora i prowadzonego przez niego procesu mediacyjnego
 • korzyści marketingowe i wizerunkowe (mediator może posługiwać się certyfikatem jako gwarantem jakości)
 • dobre postrzeganie jakości usług mediacyjnych
 • wzrost efektywności prowadzonych działań wynikający z ich standaryzacji
 • usprawnienie obiegu dokumentacji i informacji
 • systematyczny wzrost własnych kompetencji
 • wzrost ilości i jakości przygotowanych ugód
 • zmniejszenie ilości popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz impasów powstających w mediacji
 • poprawa współpracy ze stronami oparta na jasności i przejrzystości procedur
 • stworzenie optymalnych warunków do współpracy ze stronami
 • uporządkowanie przejawiające się na racjonalizacji przejrzystości procesu mediacyjnego
 • wzrost świadomości personelu i współpracowników dotyczących jakości świadczonych usług.

 

Norma M/D/Z/R/

MEDIACJA = DIALOG = ZROZUMIENIE = ROZWIĄZANIE

Norma M/D/Z/R jest ogólnopolskim standardem skierowanym do podmiotów tworzących miejsca przyjazne mediacji jak i dostawców usług mediacyjnych. Jest opisem wymagań systemu zarządzania jakością w prowadzeniu procesu mediacyjnego poprzez dialog – zrozumienie – rozwiązanie dla firm, instytucji, szkół oraz mediatorów.

Norma uwzględnia niezbędne warunki gwarantujące komfort dla komunikacji szczególnie w zespole oraz prowadzenia mediacji w sposób satysfakcjonujący strony i gwarantujący stosowanie naczelnych zasad dla dialogu w aspekcie formalnym, materialnym i logistycznym.

Norma M/D/Z/R dla mediatora kładzie szczególny nacisk na identyfikację potrzeb, oczekiwań oraz satysfakcję uczestników postępowania mediacyjnych, rozumianych jako:

 • strony mediacji
 • mediator, mediatorzy, współmediatorzy
 • pełnomocnik reprezentujący stronę w mediacji
 • inni uprawnieni uczestnicy procesu mediacyjnego.

 

System zarządzania jakością usług mediacyjnych w kancelarii mediacyjnej oparty na normie M/D/Z/R określa wymagania świadczonych usług mediacyjnych biorąc pod uwagę rezultaty procesu jak i postrzeganie mediatora przez zainteresowane usługami strony. Istotnym aspektem jest uzyskanie pełnej satysfakcji stron
z wybrania sposobu rozwiązania sporu – mediacji.

Proces audytu i certyfikacji:

Etap I - diagnoza

Etap II - analiza i rekomendacja narzędzi dla uzyskania certyfikacji

Etap III -  wdrożenie rekomendowanych zmian

Etap IV - przedstawienie wniosku o nadanie certyfikacji i normy M/D/Z/R do Kapituły

Etap V -  rozpatrzenie wniosku i nadanie certyfikacji przez Kapitułę

Etap VI -  wręczenie certyfikatu na uroczystej gali organizowanej raz w roku przez Instytut Mediatio

 

„Klienci nie oceniają Cię po tym jak mocno się starałeś. Oceniają Cię po tym co dostarczyłeś."

Steve Jobs

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)
Wybierz usługę

Aplikacja mediatora

Kancelaria Mediacyjna Mediatio daje możliwość osobom posiadającym wiedzę teoretyczną z mediacji, nabycia praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, zarówno sądowych, jak i umownych.
Uczestnikami aplikacji mediatora mogą być wyłącznie osoby posiadające przygotowanie teoretyczne z zakresu mediacji (studia podyplomowe lub kurs podstawowy).
Dla osób, które ukończyły szkolenie mediacyjne, aplikacja daje okazję uczestniczenia w mediacji prowadzonej przez doświadczonego mediatora i doświadczenia praktycznych jej aspektów oraz zdobycia doświadczenia, jak skutecznie korzystać z narzędzi mediatora.
Aplikacja obejmuje uczestnictwo w sesjach mediacyjnych w roli obserwatora, omówienie przebiegu mediacji i wykorzystanych narzędzi, warsztat z przygotowania do mediacji obejmujący m.in. kontakt telefoniczny ze stronami, przygotowanie zaproszenia na mediację oraz warsztat po mediacji (obejmujący przygotowanie dokumentacji po zakończeniu mediacji).
Łączny wymiar stażu: 15 godz.
Koszt: 850,00 zł netto.
Przyjęcie na staż poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną z kandydatem.

Po zakończeniu stażu uczestnicy mają możliwość bezpłatnych konsultacji z mediatorem prowadzącym aplikację  przez okres 3 miesięcy.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia aplikacji, jak również możliwość dalszej współpracy w Kancelarii Mediacyjnej Mediatio.

"Jakość nigdy nie jest przypadkiem. Jest zawsze wynikiem inteligentnego wysiłku." John Ruskin

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pobierz)
Wybierz usługę