fbpx

Sprawy cywilne

Mediacja cywilna to alternatywna dla rozprawy sądowej, ugodowa próba doprowadzenia do rozwiązania, które na równi zadowoli obie ze stron. Nad ich przebiegiem czuwa neutralny mediator, który wspiera przebieg negocjacji i pomaga w wypracowaniu kompromisu.

Mediacje w sprawach cywilnych.

Mediacje cywilne charakteryzuje nie tylko duża skuteczność, ale przede wszystkim ogromna elastyczność w porównaniu z procesami sądowymi. Skonfliktowane strony, aktywnie uczestnicząc w prowadzonych negocjacjach, mają realny wpływ na ich końcowy wynik.

Co więcej, w toku mediacji można poruszać wiele zagadnień, kwestii i konfliktów, które strony chcą sobie wyjaśnić.

Aby całość mediacji przebiegała sprawnie, nad procesem czuwa bezstronny i neutralny mediator, który poprzez zadawanie odpowiednich pytań i tłumienie niepotrzebnych emocji, pomaga wypracować ugodę w równym stopniu zadowalającą obie strony.

Mediacje cywilne – kiedy mogą być prowadzone?

Mediacja w sprawach cywilnych może być prowadzona we wszystkich sprawach, w których wynik postępowania zależy od woli skonfliktowanych stron. Prowadzenie mediacji jest więc możliwe m.in. w sprawach:

o zapłatę,
o podział majątku,
o podział spadku,
związanych ze sporami sąsiedzkimi.

Mediacje cywilne – zalety.

Instytucja mediacji w sprawach cywilnych jest w Polsce coraz bardziej popularnym tematem. Przede wszystkim ze względu na szereg zalet, jakie za sobą niesie.

Po pierwsze, koszty związane z mediacją są zdecydowanie niższe od kosztów sądowych. Do kosztów mediacji wliczamy wyłącznie wynagrodzenie mediatora oraz wydatki, jakie poniósł w związku z negocjacjami.

Po drugie, postępowanie mediacyjne umożliwia skonfliktowanym stronom samodzielne, skuteczne i szybkie rozwiązanie sporu, dzięki wypracowaniu ugodowego porozumienia.

Po trzecie, mediacja cywilna daje możliwość utrzymania dobrych relacji w przyszłości oraz zachowanie korzystnego wizerunku.

Mediacje w sprawach cywilnych umożliwiają stronom wypracowanie korzystnego rozwiązania, ze względu na duży wpływ na przebieg i rozstrzygnięcie sprawy.
Mediacja w sprawach cywilnych pozwala na zachowanie poprawnych stosunków pomiędzy skonfliktowanymi stronami.
Zawarcie ugody przed mediatorem i jej zatwierdzenie przez sąd kończy postępowanie sądowe w sprawie.
Postępowanie mediacyjne nie jest jawne, a mediator jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji.