fbpx

Mediacja – co to jest?

Mediacja to niesformalizowane, pozasądowe postępowanie, do którego strony przystępują dobrowolnie.

Nad procesem mediacji czuwa neutralna osoba trzecia, czyli bezstronny mediator, który pomaga skonfliktowanym stronom w wypracowaniu satysfakcjonującej ugody.

Co ważne, ugoda mediacyjna, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody sądowej!

Z mediacji można korzystać w sprawach karnych i wykroczeniowych, gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych oraz cywilnych.

Jak przebiega postępowanie mediacyjne?

Mediacja rozpoczyna się z inicjatywy sądu lub inicjatywy stron postępowania.
Mediacja trafia do mediatora.
Wyznaczony mediator kontaktuje się ze stronami, w celu ustalenia terminu i sposobu prowadzenia mediacji.
Odbywa się spotkanie on-line lub w biurze mediatora - wspólne bądź z każdą ze stron na osobności.
Trwają rozmowy, negocjacje i próby osiągnięcia satysfakcjonującego obie strony porozumienia.
Mediator przygotowuje projekt ugody mediacyjnej.
Strony podpisują ugodę mediacyjną.
Sąd zatwierdza ugodę mediacyjną, jeżeli jest taka potrzeba.

Mediator – kto to jest?

Mediator to wykwalifikowana osoba, która poprzez zadawanie odpowiednich pytań i tłumienie emocji, usprawnia komunikację między skonfliktowanymi stronami i pomaga w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

Mediator nigdy nie ocenia i nie opowiada się po jednej ze stron konfliktu - zawsze zachowuje neutralność.

Mediator nie jest sędzią – jego rolą nie jest rozstrzyganie sporu!

Mediacja – zasady

Dobrowolność
strony dobrowolnie wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym i zgodę tę mogą wycofać na każdym etapie trwania mediacji, bez poniesienia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.
Bezstronność
strony mediacji mają równe prawa i muszą być traktowane w ten sam sposób.
Poufność
przebieg postępowania mediacyjnego nie jest jawny, informacje pozyskane podczas jego trwania są objęte tajemnicą.
Neutralność
mediator nie ma prawa sugerować ani tym bardziej narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań konfliktu.
Akceptowalność
obie strony muszą zaakceptować osobę mediatora oraz fakt, że będzie pomagał w wypracowaniu ugody.
Elastyczność
w postępowaniu mediacyjnym to strony decydują o rodzaju i czasie trwania spotkań, a także o sposobie zakończenia sporu.

Mediacja – korzyści

aneta-gibek-wisniewska-o-mnie-20-lat-doswiadczenia-mediacje
Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne rozwiązanie sporu.
Mediacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Mediacja daje realną możliwość uczestniczenia w wypracowaniu rozwiązania.
Mediacja pozwala na utrzymanie poprawnych relacji między stronami.
Mediacja umożliwia zachowanie dobrego wizerunku i marki.
Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu stresu i negatywnych emocji.
Mediacja pozwala na zrozumienie potrzeb, oczekiwań i obaw drugiej strony.